Leanne's Celebrity Birthday Database
SearchAboutContact
Hidetaka Yoshioka [pictures] [edit]
Born: 1970-08-12
He is an actor who has appeared in such movies as "Hakase no aishita sushiki", "Mata no hi no chika", "Amida-do dayori", "Ame agaru", "Otoko wa tsurai yo: Haikei, Kuruma Torajiro sama", "Last Song", "1970 bokutachi no seishun", "Gakko II" (and sequel), "Otoko wa tsurai yo: Shiawase no aoi tori", "Otoko wa tsurai yo: Yogiri ni musebu torajiro", "Otoko wa tsurai yo: Torajiro ajisai no koi" and "Haruka naru yama no yobigoe" (also wrote). As well, he has appeared on such television shows as "Kita no kuni kara" (Jun Kuroita - and sequel movies) and "Dr. Koto - Shinryoujo" (Kensuke Goto).
 
Today | About | Contact